tr?id=245927683878932&ev=PageView&noscript=1

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMBA

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego działającego pod domeną: elamba.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Właścicielem sklepu internetowego pod adresem elamba.pljest „LAMBA” 
H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszów, ul. Fabryczna 2b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000465715, NIP: 8133678805, REGON: 180986702.

2.      Sklep internetowy LAMBA prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.

3.      Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.      Towary dostępne w Sklepie internetowym LAMBA oferowane są do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej elamba.pl– z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. 

5.      Do korzystania ze Sklepu internetowego LAMBA, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari.

6.      Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy LAMBA, w szczególności sposób składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

7.      Dla skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym LAMBA przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

8.      Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać w formie listownej lub poprzez wysyłkę wiadomości e-mail Właścicielowi Sklepu – „LAMBA” H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna; tel.+48 730363041, adres e-mail: elamba@lambapitbike.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości można składać w trybie wskazanym w części VIII niniejszego Regulaminu.

9.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do Umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polski oraz konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajdują zastosowanie wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Kontakt Klienta z Obsługą Sklepu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez adres e-mail: elamba@lambapitbike.pl. Adres korespondencyjny to: „LAMBA” H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna, 
36-072 Świlcza 156.

12. Regulamin Sklepu udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.elamba.pl.

 

II. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają: 

1.      Regulamin– niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

2.      Sprzedawca, Usługodawca lub Administrator– „LAMBA” H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna.

3.      Sklep internetowy– sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej elamba.pl

4.      Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5.      Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

6.      Usługa– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7.      Konto– zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.

8.      Formularz Rejestracji  – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. 

9.      Koszyk– dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.

10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

11. Towar– każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży– Umowa Sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

13. Dzień roboczy– dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

14. Konsument– osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU 

1.      Na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy nieodpłatnie usługi elektroniczne polegające na:

a)   zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie internetowym,

b) umożliwianiu zawierania Umów Sprzedaży za pomocą Koszyka.

2.      Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej zawierana jest na czas nieokreślony. 

3.      Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: elamba@lambapitbike.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych ze Sklepu internetowego.

4.      Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

a)   dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa,

b) korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich,

c)   rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową.

d) korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

5.      W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt a), za porozumieniem stron.

6.      Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt b) zawierana jest na czas określony – na czas realizacji Zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

7.      Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych, zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji i danych.

 

IV. CENY TOWARÓW 

1.      Informacje o Towarach  dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego podane są na stronie Sklepu i w szczególności zawierają opisy, parametry techniczne 
i użytkowe oraz ceny.

2.      Ceny Towarów  wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru  do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru  przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów  wraz z kosztami dostawy i innymi kosztami ubocznymi oraz ich wyszczególnieniem) wskazany zostanie Klientowi w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, a następnie ostatecznie potwierdzony po złożeniu zamówienia w wysyłanym w formie wiadomości e-mail potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

3.      Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany, że jest to "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". 

4.      Ceny podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty asortymentu Sklepu i są ważne tylko w sprzedaży internetowej. 

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, usuwania Towarów z asortymentu Sklepu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

6.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień będących w realizacji.

 

V. REJESTRACJA W SKLEPIE ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.      Przeglądanie asortymentu Sklep internetowego  nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary  znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego  możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych prawidłowych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji. 

2.      W celu rejestracji w Sklepie internetowym  (założenia konta Klienta) należy wypełnić Formularz Rejestracji , podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu oraz potwierdzić fakt tego zapoznania i akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie  właściwego checkboxa. 

3.      Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

4.      Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą , której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę  na warunkach określonych w Regulaminie. 

5.      Założenie Konta, jak również wykonywanie praw i obowiązków Klienta – 
w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odbywać się może wyłącznie przez osobę umocowaną do działania w imieniu tych podmiotów.

6.      Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne. 

7.      Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym  każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

8.      W celu złożenia Zamówienia należy: 

a)   zalogować się do Sklepu internetowego  lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 

b) wybrać Towar  będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 

c)   wybrać sposób dostawy oraz wskazać sposób płatności;

d) podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Województwo, Adres poczty elektronicznej, Inne dane wysyłkowe oraz zgłosić ewentualne uwagi do Zamówienia. Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem; 

e)   zapoznać się z treścią obowiązującego w chwili składania zamówienia Regulaminu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego checkboxa – akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia zamówienia; 

f)    kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);

g)   opłacić zamówienie.

9.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego podsumowaniem. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

10. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedający wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

11. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedający w terminie 7 dni zwróci Klientowi kwotę, jaką Klient uiścił składając Zamówienie. Zwrot zrealizowany zostanie na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta. Wówczas Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą. 

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w porozumieniu z Klientem, w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do sposobu wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia. 

13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

14. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. 

15. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu Towarów  w Sklepie, wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej jako „ustawa o VAT”). 

16. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna 
z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednak nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT. 

18. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pliku PDF na adres podany przez Klienta przy rejestracji bądź przy składaniu zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną. 

 

VI. PŁATNOŚĆ

1.      Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.

2.      Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:

a)   Przedpłata - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze proforma. 

b) Płatność e-przelewem za pomocą serwisu: przelewy24 . 

c)   Płatność za pobraniem przy odbiorze.

d) Płatność gotówkowa w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

3.      W przypadku płatności, o których mowa w pkt 2 ppkt a) oraz pkt 2 ppkt b), Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.      Poprawne wykonanie płatności jest jednym z warunków przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji zamówienia.

 

VII. DOSTAWA I ODBIÓR OSOBISTY

1.      Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

2.      Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności podczas składania Zamówienia.

3.      Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka. 

4.      Orientacyjny czas wysyłki Zamówienia do Klienta wynosi 2 dni liczonych w przypadku płatności, o których mowa w części VI pkt 2 ppkt a) oraz pkt 2 ppkt b), od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zaś w przypadku płatności, o której mowa w części VI pkt 2 ppkt c) – od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia w sposób wskazany w części V pkt 9.  Jeżeli czas realizacji Zamówienia okazałby się dłuższy, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji Zamówienia przez Klienta.  

5.      Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia. O fakcie odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu Klient obowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę. 

6.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

7. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, z obowiązkiem płatności przy odbiorze, może tego dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: www.elamba.pl . W przypadku nieodebrania Towaru w Sklepie Stacjonarnym, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 dni roboczych od terminu złożenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego).

8. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, z płatnością podczas zamówienia, może tego dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: www.elamba.pl . W przypadku nieodebrania Towaru w Sklepie Stacjonarnym w ciągu 3 dni roboczych, Sprzedawca naliczy opłatę za przechowanie Towaru (zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego) w kwocie 10 zł brutta za każdą rozpoczętą dobę i poda Klientowi nowy, ostateczny termin na odebranie Towaru. Jeśli Klient nadal nie odbierze Towaru, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży i zwróci Klientowi kwotę, którą otrzymał podczas Sprzedaży.

 

VIII. GWARANCJA I REKLAMACJE

1.      Na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca, o ile jest równocześnie ich producentem, może udzielić gwarancji. Informacja o istnieniu gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, umieszczona zostanie przy opisie Towaru w Sklepie internetowym. Jeżeli Towar objęty jest gwarancją, udzieloną przez producenta innego niż Sprzedawca, roszczenia z tego tytułu Klient zgłasza bezpośrednio do serwisu gwaranta, w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej. 

2.      Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 3 poniżej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu przez Kupującego niebędącego konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 

3.      Uszkodzenia mechaniczne, będące następstwem nieprawidłowego użytkowania Towaru, nie podlegają reklamacji.

4.      Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elamba@lambapitbike.pl za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).

5.      W przypadku wadliwości Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sklep internetowy nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto. 

6.      Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7.      Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest pokryć koszty związane z obsługą nieuzasadnionych reklamacji poniesione przez Sprzedawcę. 

8.      Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9.      Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego złożenia przez Klienta, informując Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. W tym celu może on w szczególności skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu znajdują zastosowanie także do odstąpienia od Umowy dotyczącej Konta.

2.      W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres: elamba@lambapitbike.pl, Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Klientowi potwierdzenie jego odebrania, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3.      Klient, w przypadku odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu zakupiony Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

4.      W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.      Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu. Klient odstępujący od Umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Klienta lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Klienta.

6.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, jest Usługodawca, tj. jest „LAMBA” 
H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszów, ul. Fabryczna 2b Dane kontaktowe Spółki: tel. 730363041, adres e-mail: elamba@lambapitbike.pl.

2.      Administrator zapewnienia  ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"). 

3.      Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019.

2.      Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia. Za wiążącą należy uznawać tę wersję Regulaminu, która obowiązuje w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Klient składając Zamówienie każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zmówienia złożone i przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz Umowy zawarte na podstawie takich Zamówień.

3.      W przypadku braku zgody Klienta na zmienione brzmienie zapisów Regulaminu, Konto Klienta zostanie przez Sprzedawcę usunięte. 

4.      W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa. 

5.      Każdemu Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską.  

6.      Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

a.    wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

b.    wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c.     wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

7.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

·     https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

·     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

·     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

8.      Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe, loga, oznaczenia czy kolory mogą różnić się nieznacznie od oryginałów.

9.      Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

10.      Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych właściwych aktów prawnych.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Ja ............................................................ niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących Towarów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy: ...................................................................

Data odbioru: .................................................................................

Numer zamówienia: ......................................................................

 

Imię i nazwisko..............................................................................

E-mail: …………………………………………………………..

Adres .............................................................................................

Data ...............................................................................................

 

Zwrot kosztów proszę dokonać na rachunek bankowy nr: 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany Towar należy przesłać na adres: „LAMBA” H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna, 36-072 Świlcza 156

 

…..........................., ..-..-.... r.

Miejscowość, data

 

…..........................................

Podpis Klienta

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 

Imię i nazwisko: ....................................................................

E-mail: …………………………………………………….

Adres: ...................................................................................

 

Numer zamówienia …………………..

Ilość reklamowanego Towaru: ……………….. szt.

 

Niniejszym zawiadamiam, że kupiony przeze mnie w dniu ……………… Towar objęty zamówieniem nr ……………………………… jest wadliwy. 

Wada polega na:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…..........................., ..-..-.... r.

Miejscowość, data

 

…..........................................

Podpis Klienta