tr?id=245927683878932&ev=PageView&noscript=1

Polityka prywatności

Polityka Prywatności 
dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych 
w ramach Sklepu Internetowego LAMBA

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,  „LAMBA” H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszów, ul. Fabryczna 2b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465715, posiadająca NIP 8133678805, REGON 180986702, (dalej również jako „Sprzedawca” lub „Spółka”) jako właściciel

i administrator sklepu internetowego znajdującego się pod domeną: elamba.pl oraz jego podstron (dalej jako „Sklep Internetowy”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych

w ramach funkcjonowania ww. Sklepu internetowego stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze Sklepu Internetowego, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne

i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „LAMBA” H. Bańbor, D. Lampart Spółka Jawna

z siedzibą w Rzeszów, ul. Fabryczna 2b, (dalej również jako „Sprzedawca”).

Możesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych, pisząc na podany wyżej adres siedziby Spółki.

Jakie Twoje dane gromadzimy?

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

a)        formularza rejestracji w Sklepie Internetowym,

b)        formularza złożenia zamówienia,

c)         formularza reklamacji,

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub dostawy, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, login.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

1)        założenia i prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, w tym w celu przeglądania naszej oferty

i cenników oraz wyrażania swojej opinii o towarach i jakości naszych usług;

2)        składania zamówień na towary znajdujące się w naszej ofercie i dokonywania zakupów;

3)        obsługi dokonanych przez Ciebie zakupów w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i roszczeń;

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na naszej stronie internetowej.

Twoja aktywność w Sklepie Internetowym, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Sklep Internetowy korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Sklepie Internetowym, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany

(w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań i odpowiedniego dopasowywania treści wyświetlanych w Sklepie Internetowym do tych preferencji.

Jak i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby umożliwić Ci zakup oferowanych przez nas towarów on-line poprzez założone przez Ciebie konto w Sklepie Internetowym, aby móc skontaktować się

z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i udzielić Ci informacji o realizacji złożonego zamówienia lub reklamacji, w celu przygotowania odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów, a w ostateczności w celu dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, uzyskania Twojej opinii na temat obsługi, składania i realizacji zamówień złożonych przez konto w Sklepie Internetowym, obsługi złożonej reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz

w celu przedstawienia informacji na temat oferowanych przez Sprzedawcę towarów, a także w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to

w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu;

3) przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Twoje dane osobowe są przetwarzane

i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

•          prawo dostępu do danych;

•          prawo sprostowania danych;

•          prawo usunięcia danych;

•          prawo ograniczenia przetwarzania danych;

•          prawo przenoszenia danych;

•          prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

•          prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

•          prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

•          prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;

•          możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

•          w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Od dnia 25 maja 2018 r. przysługuje Ci nadto prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Sklepie Internetowym przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firm kurierskich, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków, innych operatorów płatności, oraz podmiotów realizujących dla nas szeroko pojęte działania marketingowe.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane

i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając ze Sklepu Internetowego po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

 

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Sklep Internetowy. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Sklepie Internetowym. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania

z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies ?

W ramach Sklepu Internetowego pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1.         świadczenia usług;

2.         dostosowania zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep Internetowy, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

 

3.         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4.         prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

5.         zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1.         sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2.         stałe - są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony

w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach Sklepu Internetowego stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

1.         wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie Internetowym i korzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

2.         pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów

o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu Internetowego;

3.         pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

4.         pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

5.         pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu Internetowego.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszego Sklepu Internetowego.